setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
El Registre universal
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dijous, 21 de març de 2013 10:38
El Ministeri de Justícia, en una ostentació d'hiperactivitat, ha posat en marxa nombrosos projectes entre els quals es troba la concentració en el tradicional Registre de la Propietat d'una sèrie d'atribucions completament alienes a la funció jurídica que per la seva naturalesa li correspon. La Llei Hipotecària atribueix exclusivament al Registre de la Propietat la inscripció o anotació dels actes i contractes relatius a la propietat i altres drets sobre béns immobles, inclosa la hipoteca, el procediment d'execució en el cas dels habitatges ha estat qualificat com un instrument depredador pel Tribunal de Justícia de la UE.
Amb el pretext de la modernització tecnològica es pretén aglutinar entorn del Registre de la Propietat immobiliària tots els actes relatius a l'estat civil de les persones com els naixements, matrimonis i defuncions. Es manegen una garba d'obvietats per ocultar els seus veritables propòsits, que no són altres que privatitzar i mercantilitzar les certificacions relatives a l'estat civil de les persones que, fins ara, s'atorguen gratuïtament i amb tota sèrie de garanties pel Registre Civil que havia estat actualitzat per Llei de 22 de juliol de 2011, l'entrada en vigor es va demorar, per raons que ara comprenem, fins l'any 2014.

Si la finalitat perseguida era la creació d'un macro Registre Central equivalent a una mena de Gran Germà, el projecte es queda inexplicablement curt. Posats a concentrar podien haver aprofitat l'impuls integrador per incloure tot el que pot ser registrat. Per què no afegir el Registre de Marques i Patents, el Registre d'Actes d'Última Voluntat, el Registre d'Associacions i Fundacions, el Registre de la Noblesa i de pas el Registre de Confessions Religioses que depèn del Ministeri de Justícia. No trobo arguments jurídics que serveixin per rebutjar aquests últims i justificar l'absorció del Registre Civil.

La quantitat i qualitat de dades sensibles que es van a acumular al Gran Registre serà molt superior a la que emmagatzemen els ordinadors centrals dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Ja sabem que l'Agència de Protecció de Dades pot fiscalitzar el seu tractament i confidencialitat però ens sembla absolutament innecessari crear noves fonts d'inseguretat per a la intimitat de les persones. No trobo al llarg del text del projecte cap explicació plausible que pugui justificar el risc que es crea.

S'atribueix als registradors de la propietat, per obra i gràcia de la voluntat del legislador, la resolució de matèries que afecten el desenvolupament de la vida i l'exercici dels drets fonamentals de les persones envaint matèries constitucionals que els estan vedades. Tota aquesta aglomeració de funcions es justifica per raons tècniques i d'efectivitat ocultant, de manera gairebé infantil, les veritables. Les inscripcions al Registre Civil dels naixements, matrimonis i defuncions són gratuïts i diuen els legisladors que seguiran sent-ho. Manipulen bastament la realitat: les certificacions d'aquests actes que són imprescindibles perquè el ciutadà pugui desenvolupar les seves múltiples activitats. Oculten que portaran una taxa que cobraran els registradors i grava al ciutadà.

Els comptes clars. Les certificacions expedides pel Registre Civil de Madrid, àrea metropolitana, van ascendir a prop de 800.000 l'any 2012. Si posem una taxa de 10 euros i la projectem sobre la totalitat de la població, calculin a quant pot ascendir la suma recaptada en tot el territori nacional.

Creiem que és imprescindible paralitzar el projecte i explicar amb claredat als ciutadans per què el que ara funciona perfectament i és gratis es converteix en una nova font de recaptació en detriment de molts i benefici d'uns pocs. Els grups parlamentaris que donin suport al projecte han de ser conscients de la seva finalitat. Un pas més cap a la reducció del dèficit pressupostari carregant els costos d'un servei públic de primera necessitat sobre les butxaques exhausts de tots els ciutadans sense tenir en compte la seva capacitat econòmica.
Via: www.elpais.com //  José Antonio Martín Pallín