setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
L'administrador 'nul' pot convocar juntes per designar-ne un altre
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dilluns, 25 de març de 2013 18:29
L'administrador d'una societat el nomenament del qual es declari nul mitjançant una sentència no ferma, podrà convocar la junta per presentar la seva dimissió i triar al seu successor mentre aquesta sentència no es converteixi en definitiva.
Ho fixa així una sentència del Tribunal Suprem, amb data de 23 de febrer de 2013, de la qual és ponent el magistrat Gimeno Bayón Cobos. En aquest cas, es va celebrar una junta general en què es va acordar el cessament d'un administrador i el nomenament de la seva successora. No obstant això, el nomenament d'aquesta es va anul · lar posteriorment. Per això, la pròpia administradora va convocar una nova junta, abans que aquesta sentència es convertís en ferma, per tal de nomenar un nou administrador i presentar la seva dimissió.

El demandant va considerar que la convocatòria duta a terme per la cessada havia estat nul · la, donada la posterior nul · litat ferma del seu nomenament. No obstant això, el Suprem obre la mà a aquesta possibilitat, i això perquè "en no haver-se adoptat judicialment la mesura cautelar de suspensió i no haver guanyat fermesa l'anul · lació, no hi ha cap contradicció entre la posterior declaració de nul · litat i l'acord adoptat en junta convocada mentre el seu càrrec estava vigent ".

A això se suma que l'administradora "era l'única habilitada a aquest efecte, ja que, si no, es corre el risc de provocar el col · lapse de la societat".

A més, la sentència afegeix que els principis de conservació de l'empresa i d'estabilitat dels mercats, així com la finalitat d'evitar la paralització dels òrgans socials i la incursió en causa de dissolució en els supòsits d'acefàlia funcional de l'òrgan d'administració, imposen reconèixer, dins de certs límits, als qui de facto administren la societat, facultats per convocar la junta dirigida a regularitzar els òrgans de la societat.

Per tot això, es desestima el recurs i es confirma la sentència.
Via: www.cincodias.com