setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Brussel·les es proposa rebaixar el cost de registre de marques
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dijous, 28 de març de 2013 11:06
La Comissió Europea pretén rebaixar les taxes que s'apliquen al registre de marques i aconseguir que els sistemes siguin més ràpids i fiables perquè les petites i mitjanes empreses (pimes) puguin protegir la seva innovació contra les falsificacions i en especial contra el tràfic de mercaderies falsificades a través del territori de la UE.
L'Executiu comunitari proposa el principi d '"una taxa per cada classe de producte" que s'aplicarà tant a les sol · licituds de marques comunitàries com a les sol · licituds de marques nacionals. Això permetrà a qualsevol empresa, en particular a les pimes, ajustar la protecció que ofereixen les marques d'acord amb les seves veritables necessitats empresarials, a un cost d'acord exclusivament a aquestes necessitats individuals i no de forma genèrica com ara.
 
D'acord amb el sistema actual, la taxa que s'abona per registrar una marca permet el registre de fins a tres classes de productes. D'acord amb el sistema revisat, el registre de la marca serà vàlid per a una única classe de productes. Així, al nivell de la UE les empreses pagaran molt menys quan intentin obtenir protecció per a una sola classe de producte.
 
S'intenta racionalitzar i harmonitzar els procediments de registre, que han complert 20 anys, també al nivell dels Estats membres, prenent com a referència el sistema de marca comunitària. El conjunt proposat conté tres iniciatives. La primera es refereix a la refosa de la Directiva de 1989 (actualment codificada com 2008/95/CE) relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres en matèria de marques. La segona es tracta de la revisió del Reglament de 1994 (actualment codificat com 207/2009/CE) sobre la marca comunitària. I en tercer lloc, la revisió del Reglament de la Comissió de 1995 (2869/95) relatiu a les taxes que s'han d'abonar a l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OAMI).
 
La refosa de la Directiva i la revisió del Reglament sobre la marca comunitària són propostes legislatives que han de ser adoptades pel Parlament Europeu i el Consell d'acord amb el procediment de codecisió.
 
La proposta de revisió del Reglament sobre taxes serà aprovada per la Comissió, però requereix l'aprovació prèvia del Comitè sobre les taxes de l'OAMI.
Via: www.eleconomista.com // Xavier Gil Pecharromán