setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Des de l'1 de juny, les cases en venda o lloguer hauran d'estar certificades
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
divendres, 12 d'abril de 2013 17:45
A partir de l'1 juny 2013 qui posin en lloguer (per més de quatre mesos, o en venda un pis, una casa, un local o un edifici complet de sol · licitar un certificat d'eficiència energètica, emès per un expert degudament acreditat, tal i com estableix el Reial Decret que transposa a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica dels edificis de la Unió Europea.

Es tracta d'una normativa aprovada pel Consell de Ministres la setmana passada, que regula aquest document que caldrà lliurar a l'inquilí costat del contracte i en el qual s'especifica la qualitat tècnica de l'habitatge, mitjançant una lletra, tal com es fa en l'actualitat amb els electrodomèstics.

Revaloritzar l'immoble

És d'esperar que el nivell de qualificació influirà en la renda que es pugui demanar pel lloguer o en el preu de la venda, el propietari podrà voluntàriament procedir a la seva actualització, mitjançant obres de condicionament i millora, quan consideri que hi ha variacions en la habitatge que poden modificar el certificat d'eficiència energètica.

L'obligació de contractar realització del certificat serà del propietari. Si no facilitar a l'inquilí, aquest pot denunciar a l'Administració la seva falta. És un aspecte més a tenir en compte en les rehabilitacions dels habitatges, dels edificis i locals, encara que a la llarga suposarà un estalvi d'energia molt important no només per als titulars dels immobles sinó també per als inquilí i, fins i tot, per la balança energètica espanyola.

Aquest certificat, a més de la qualificació energètica de l'edifici, ha d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis i, en el cas d'edificis existents, un document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l'eficiència energètica de l'edifici o d'una part d'aquest, de manera que es pugui valorar i comparar eficiència energètica dels edificis, amb la finalitat d'afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.

Serà subscrit per tècnics que estiguin en possessió de la titularitat acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d'edificació o de les seves instal · lacions tèrmiques, elegits lliurement pel propietari.

L'etiqueta d'eficiència energètica s'ha d'incorporar a tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o publicitat de l'edifici. Quan l'edifici existent sigui objecte de contracte de compravenda, total o parcial, s'ha de posar a disposició de l'adquirent. Si l'objecte del contracte és l'arrendament total o parcial de l'edifici existent, bastarà amb la simple exhibició i posada a disposició de l'arrendatari una còpia del certificat.

 

Els edificis públics

El Reial decret obliga que tots els edificis o parts dels mateixos, en què una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2, que siguin freqüentats habitualment pel públic, disposin del certificat d'eficiència energètica i exhibeixin l'etiqueta corresponent .

Així, el complex Cuzco, que alberga els ministeris d'Indústria, Energia i Turisme, Economia i Competitivitat i part d'Hisenda i Administracions Públiques (al costat del passeig de la Castellana a Madrid), ja ha estat qualificat mitjançant el programa informàtic de referència obtenint la qualificació energètica C.

Aquesta mesura de certificació energètica s'integra en l'ampli paquet legislatiu aprovat pel Consell de Ministres divendres passat, en què es va decidir la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes.

A més, el Consell de Ministres va aprovar també el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes (2013-2016) que, juntament amb la nova Llei de Foment del Lloguer, suposen un canvi de model en la política d'habitatge.

 

Via: www.eleconomista.es // Xavier Gil