setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Oblidar la declaració sobre els béns a l'estranger pot costar un seriós disgust
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimarts, 16 d'abril de 2013 12:03
A partir d'ara és obligatori tant per les persones que tenen comptes en entitats financeres situades a l'estranger, com per valors, drets, assegurances i rendes Dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger, i per béns immobles situats a l'estranger i drets sobre els mateixos, realitzar la corresponent declaració mitjançant el model 720.
Tanmateix, no hi ha obligació d'informar quan la suma dels béns o drets no superi en conjunt els 50.000 euros. La presentació del model 720, corresponent a l'exercici 2012, s'ha de realitzar durant els mesos de març i abril de 2013. Això suposa que l'últim dia per fer-ho és el proper 30 d'abril.
 
El model 720 s'ha de realitzar únicament i obligatòriament per via telemàtica a través del portal d'Internet de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es).
La sanció mínima per la falta de presentació del model 720 si s'incompleixen les tres obligacions d'informació és de 30.000 euros. En el cas d'incomplir una sola obligació d'informació, la sanció mínima és de 10.000 euros.
 
Per tant, per aquestes persones no n'hi ha prou realitzar declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i, si escau, la de l'impost sobre el patrimoni. A més, hauran de tenir en compte que aquests béns i drets, així com les seves rendes s'han d'incloure en les declaracions per l'IRPF i Impost sobre el Patrimoni. Hi ha obligació de presentar declaració quan es comparteix la titularitat sobre un compte bancari obert a l'estranger el saldo a 31 de desembre superi els 50.000 euros, però la titularitat corresponga a diverses persones. En aquests casos s'informarà dels saldos totals sense prorratejar, indicant el percentatge de participació. També existeix obligació d'informar, independentment del nombre de titulars dels immobles, sense prorratejar seu valor indicant el percentatge de participació que pertany a cada un.
 
No hi ha cap obligació d'informació sobre els plans de pensions (de les aportacions als mateixos) fins que es produeixi la incidència que dóna lloc al cobrament de la pensió en mode de renda temporal o vitalícia.
 
Aquesta declaració és extensible als contribuents de les tres administracions forals, d'acord amb la seva norma foral corresponent per raó de residència.

Declaració amb errors

Si el contribuent adverteix errors o omissions en les dades declarades, un cop presentat l'esborrany o la declaració, depenent si han estat en perjudici o en el d'Hisenda ha d'actuar d'una manera determinada, però diferent en cada un dels casos. Si el contribuent va declarar mal alguna renda exempta, va sumar imports en una quantia superior a la deguda o oblidar practicar alguna reducció o deducció a què tenia dret, pot sol · licitar en la delegació o administració corresponent al seu domicili fiscal, la rectificació de la seva autoliquidació, sempre que l'Administració no hagi practicat ia la liquidació provisional o definitiva i, a més, que no hagi prescrit el dret a reclamar pel pas dels quatre anys establerts per la Llei general tributària, a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de declaracions, o bé, si la aquesta es va presentar fora d'aquest termini, des del dia següent a la presentació.
 
Si el perjudici en els errors o omissions és per Hisenda, perquè s'ha realitzat un ingrés menor al que legalment corresponia o s'ha sol · licitat una devolució més elevada de la que realment procedia, la forma de regularitzar passa per la presentació d'una declaració complementària. Per això pot utilitzar el programa Pare.
També es regularitzaran mitjançant declaració complementària les pèrdues del dret a reduccions o exempcions aplicades en declaracions anteriors. No obstant això, la pèrdua del dret a deduccions es posa al dia en la declaració de l'exercici corrent, amb l'abonament dels interessos de demora. En les dades fiscals que comunica l'Agència Tributària, s'informa de forma separada els rendiments del treball en concepte d'endarreriments, que han regularitzar mitjançant la presentació de declaració complementària.
 
Per confeccionar una declaració complementària, es necessita una còpia de la declaració o de l'esborrany de l'exercici al qual s'imputen les rendes. Ajornament del pagament El contribuent de l'IRPF es pot acollir al fraccionament, que permet al contribuent abonar en dos pagaments, el primer del 60 per cent del seu import, en el moment de presentar la declaració, ja sigui en efectiu, amb càrrec en compte, o per domiciliació bancària, i el segon, pel 40 per cent restant, fins al 5 de novembre de 2013. Sempre que la declaració es presenti dins el termini establert i no sigui una declaració complementària, es pot sol · licitar ajornament o fraccionament del pagament.
 
La regulació d'aquest procediment es troba en l'article 65 de la Llei 58/2003, general tributària, i en els articles 44 i següents del Reglament general de recaptació. Es pot sol · licitar a través del portal d'Internet de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) amb el número d'identificació fiscal (NIF), el certificat el DNI electrònics. També pot realitzar es la presentació personalment a les oficines de l'Agència Tributària en presentar la declaració.
Via: www.eleconomista.com // Xavier Gil Pecharromán