setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els jutges de BCN acoten les clàusules abusives
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimarts, 16 d'abril de 2013 12:07
Els jutges de primera instància de la ciutat de Barcelona han unificat els criteris en relació a la problemàtica derivada del tractament de clàusules abusives en els processos per desnonaments hipotecaris i han establert unes bases comunes per «dotar de més seguretat jurídica» al perjudicat.

Així, han estipulat que l'interès de demora s'ha de considerar abusiu quan sigui superior a 2,5 vegades l'interès legal dels diners en la data de contractació de la hipoteca. Per exemple, si l'interès dels diners està en el 4% es considera clàusula abusiva si arriba al 10%. Hi ha una excepció: si l'interès de la hipoteca és superior a aquest límit, l'interès de demora serà abusiu quan es superi en dos punts l'interès del préstec que s'hagi pactat amb l'entitat bancària (en l'exemple anterior, quan arribi al 12 %). Tot això, puntualitza l'acord, sense perjudici de la potestat dels jutges per fixar altres límits o valorar l'existència d'altres clàusules abusives.

Els jutges civils, que es van reunir en junta el 4 d'abril, també han decidit que en les demandes d'execució hipotecària que es presentin a partir d'ara, i abans de començar a tramitar-les, s'ha de donar trasllat a l'afectat perquè en el termini de cinc dies al · legui el que estimi oportú sobre la possible nul · litat de clàusules abusives. Després d'aquest tràmit, el jutge resoldrà per la quantia que determini.

Processos en tràmit

En els processos d'execució hipotecària en tràmit en què no s'hagi celebrat subhasta o adjudicació de l'immoble, però amb previsió que tingui lloc abans que s'aprovi la reforma legislativa prevista, el jutge concedirà un termini perquè, si s'estima que pot incórrer en una clàusula abusiva en el contracte, l'afectat ho pugui posar de manifest en un escrit perquè es resolgui al jutjat. L'acord de la junta de jutges especifica que aquesta mesura s'aplicarà per «evitar situacions processals irreversiles». En els supòsits en què es pugui constatar d'ofici l'existència de clàusules abusives, els jutges podran plantejar aquesta situació després d'escoltar abans almenys a les parts personades (banc i perjudicat).

 

Via: www.elperiodico.com