setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
La Comissió Europea proposa la desaparició de la postil·la
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimarts, 30 d'abril de 2013 11:33
La Comissió Europea vol eliminar la postil perquè els ciutadans i les empreses comunitàries puguin estalviar fins a 330 milions d'euros, a més d'escurçar el temps i evitar els trastorns que aquest tràmit suposa, segons els càlculs elaborats per la Comissió Europea, en la seva proposta de suspensió d'aquest tràmit notarial.

Els ciutadans i les empreses deixaran d'haver de presentar versions legalitzades o traduccions jurades dels documents oficials a l'hora, per exemple, d'inscriure un immoble o una empresa en el Registre, contreure matrimoni o sol · licitar una targeta de residència.

El tràmit que es vol, la postil · la, consisteix a col · locar sobre un document públic, o una prolongació del mateix, una postil · o anotació que certifica l'autenticitat de la signatura dels escrits públics expedits en un país signant del Conveni de postil i que hagin de tenir efectes en un altre país signant del mateix.

Els països signants del Conveni reconeixen per consegüent l'autenticitat dels textos que s'han expedit a altres països i porten la postil notarial. Dotze categories de documents públics queden exempts d'aquests tràmits, exigits per aproximadament 1,4 milions d'escrits l'any en el territori de la UE.

Brussel · les, que ha presentat una proposició de Reglament, considera queles noves normes simplificaran els tràmits en suprimir la legalització i la postil · la, el que suposa que s'elimini la necessitat de presentar una còpia certificada juntament amb el document públic original, permetent la presentació de còpies no certificades juntament amb els originals.

Avui en dia, els ciutadans que es traslladen a un altre Estat membre han de dedicar molt de temps i diners a demostrar l'autenticitat dels documents públics que els afecten (com les partides de naixement o els certificats de matrimoni) expedits pel seu Estat membre d'origen . Per a això han d'obtenir el certificat conegut com postil, utilitzat per les autoritats públiques d'altres estats com a prova que els documents públics, o les signatures estampades pels funcionaris nacionals en els documents, són autèntics.

L'excés de tràmits afecta també a les empreses l'activitat travessa fronteres en el mercat únic de la UE.

Per exemple, sovint se'ls requereix, en les seves operacions transfrontereres, que presentin una sèrie de documents públics certificats que acreditin la seva personalitat jurídica. Aquests requisits es remunten a una època en la qual els diferents països només acceptaven com a autèntics els documents públics expedits pel Ministeri d'Afers Exteriors d'un altre país. Però ara, igual que es reconeixen les resolucions judicials dels altres països, es pretén confiar en els registres civils de qualsevol Estat membre sense necessitat d'aval dels ministeris d'Afers Exteriors, i de Justícia.

La Comissió Europea qualifica els requisits administratius desfasats per certificar l'autenticitat dels documents públics dels ciutadans que resideixen i treballen en altres estats membres.

Traduccions no jurades

Brussel tracta de garantir acceptació de traduccions no jurades dels documents públics expedits per les autoritats d'altres estats membres, facilitar impresos estàndard multilingües de la UE facultatius, i millorar la cooperació administrativa entre Estats membres per millorar la lluita contra el frau. Per adquirir força legislativa, la proposta de Reglament ha ara ser adoptada pel Parlament Europeu i el Consell mitjançant el procediment legislatiu ordinari (codecisió). A més, amb ocasió de l'Any Europeu dels Ciutadans (2013), la Comissió publicarà, el proper 8 de maig, un nou informe sobre la ciutadania de la UE en què presentarà dotze noves mesures concretes per resoldre els problemes restants que dificulten als ciutadans de la UE l'exercici de la llibertat de circulació.

 

Via: www.eleconomista.es // Xavier Gil Pecharromán