setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Gallardón atorgarà noves funcions als procuradors
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dilluns, 6 de maig de 2013 11:39
Els més de 10.000 procuradors que presten els seus serveis a Espanya veuran ampliades les seves atribucions a través de l'Avantprojecte de reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil que el Consell de Ministres va aprovar ahir, a proposta del ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón.
L'objectiu consisteix a aproximar les atribucions d'aquest sector a les que tenen els seus homòlegs en altres països de l'entorn comunitari. Així, els ciutadans podran escollir entre el procurador-sota la direcció del secretari judicial-o els funcionaris de l'Administració de Justícia, perquè un dels dos s'ocupi d'actes de comunicació, embargaments, així com alguns actes d'execució de la resolució que es dicti al final del procés.
 
Actualment aquestes atribucions pertanyen als funcionaris de Justícia.
En concret, les principals línies de reforç de les funcions dels procuradors són els actes de comunicació, "garantint l'eficàcia de les notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments", la realització d'embargaments de béns mobles i comptes corrents, i l'increment de seves funcions en els processos d'execució, ja que podran realitzar el requeriment de pagament en el domicili de l'executat o on puguin trobar.
 
A més, els col · legis de procuradors poden encarregar-se del dipòsit i de l'administració judicial dels béns embargats-tasca que correspon a l'Administració que tinga les competències en matèria de mitjans personals i materials al servei de l'Administració de Justícia-, d'acord amb les directrius que imparteixi el secretari judicial. També podran ser designats com a entitat especialitzada en la subhasta dels béns embargats.
 
Justícia també aclareix que mentre participin en l'exercici de funcions públiques, la llei confereix als procuradors la condició d'agents de l'autoritat, pel que els seus notificacions produiran plens efectes quan el destinatari es trobi al seu domicili i es negui a rebre la còpia de la resolució, i ja no hauran de realitzar aquests actes acompanyats de dos testimonis.

Judici verbal i monitori

La llei també es reformarà per incloure certes demandes dels operadors jurídics en els judicis verbals per evitar la indefensió sense demorar el procés. Entre elles destaca la introducció de la contestació escrita, que fins ara només estava prevista per a determinats procediments especials. De la mateixa manera, sempre que el tribunal ho consideri pertinent, s'atorga a les parts la possibilitat de renunciar a la celebració del tràmit de vista permetent així l'agilització del procediment i que la sentència pugui ser dictada sense més tràmits després de l'escrit de contestació a la demanda.
 
A més, en els monitoris es dóna compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 14 de juny de 2012, que va declarar no ajustat al dret comunitari el procediment monitori espanyol: la llei permetrà ara un tràmit per examinar i controlar existència de clàusules abusives en aquest tipus de processos, prèvia audiència de les parts. 
Via: www.eleconomista.es // Lucía Sicre