setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els jutges 'lliuren' al treballador d'abonar les taxes judicials
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimecres, 22 de maig de 2013 11:38
El Tribunal de Justícia (TSJ) de Canàries, en un acte del passat 30 d'abril, ha declarat que els treballadors estan totalment exempts del pagament de les taxes judicials quan s'interposen recursos de suplicació i cassació en defensa dels seus drets laborals.

La resolució, dictada sota la ponència de la magistrada Muñoz Hurtado, eximeix així als que recorrin l'acomiadament decretat per la seva empresa d'abonar el gravamen judicial implantat recentment pel ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, i que va despertar el rebuig de tots els sectors jurídics i dels ciutadans.

El problema rau en que la redacció de la Llei 10/2012 o Llei de Taxes, que va estendre el pagament de les taxes judicials a les persones físiques ia ordres jurisdiccionals com el social, fins llavors exempts, no és clara en relació a la possible subjecció o no al pagament de les mateixes en cas d'interposició pels treballadors dels recursos de suplicació i cassació.

En concret, l'article 4.3 de la Llei determina únicament una exempció parcial del 60 per cent per als treballadors en l'ordre social. Una reducció que ve, però, modulada pel precepte immediatament anterior, l'article 4.3 que considera exemptes del pagament de les taxes a les persones que tenen reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

I, de moment, la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta, reconeix en el seu article 2.d aquest dret als treballadors per compte aliè i beneficiaris de la Seguretat Social. Així, mentre un precepte estableix l'exempció parcial, l'altre fixa l'exempció total.

Entén Muñoz Hurtado, però, que ha de prevaler el dret d'assistència jurídica gratuïta per als treballadors "que s'estén a totes les fases del procés, inclosos els recursos de cassació i súplica". A més, la sentència retreu que la Llei de Taxes "compromet el dret dels treballadors a acudir als tribunals" i assegura que "en el context actual de crisi, precarització d'ocupació, massiva pèrdua de llocs de treball i reducció de llindars de renda dels treballadors, constitueixen factors determinants que l'exigència de la taxa, més de complir la finalitat a què està destinada, pot esdevenir un veritable obstacle per recórrer.

En la línia del País Basc

Ja a principis d'any, el TSJ del País Basc, en dues actuacions-amb data de 19 de febrer i 19 de març-, va posar l'accent en la contradicció entre aquests dos preceptes, fent prevalecerla exempció total. El Tribunal va entendre quela expressió "En tot cas", que conté l'article 4.2 a) "és la pròpia normal a què estableix un criteri de prioritat a favor de l'exempció total".

Va entendre llavors el TSJ que la remissió a l'article 4.2 a) de la Llei de Taxes "és molt nítida". D'aquí, que resolgui a favor de l'exempció total del pagament de les taxes, "mantenint així la coherència del sistema i evitant el contrasentit del nostre legislador". Uns arguments, precisament, que ara reprodueix el TSJ de Canàries.

 

Via: www.eleconomista.com // Teresa Blanco