setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els secretaris judicials advoquen per la conciliació
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dilluns, 27 de maig de 2013 17:34
Per tal de resoldre el problema social existent amb els embargaments d'habitatges per impagament i les subhastes desertes, el Col · legi Nacional de Secretaris Judicials recomana la inclusió de mecanismes de conciliació o mediació prèvia a la via judicial a càrrec del secretari judicial, tal com estableix la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, sobre certs aspectes de la mediació.

En aquesta mediació podria arribar a l'acord entre parts d'ajornaments en els pagaments, condonació parcial del deute en cas que hagués interessos abusius, o la dació en pagament, fins i tot pels plets ja iniciats, sempre si hi ha acceptació de les parts. Fins i tot, es podrien estendre a l'execució hipotecària mesures com la que preveu l'article 11 de la Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la venda a termini de béns mobles, i facilitar els ajornaments de pagament, en atenció a desgràcies familiars o circumstàncies que ho aconsellin.

El nombre judicis de desnonament entre particulars (no hipotecaris) registrats en els jutjats de tot Espanya des que es tenen dades (l'any 1994) s'ha mantingut estable en una banda que va des dels 69.435 registrats el 2009 als 43.659 de 2001, màxim i mínim registrats pels jutjats.

Per contra, els llançaments hipotecaris han experimentat una evolució brutal a l'alça, relacionada amb les crisis immobiliàries passades i presents, de manera que, en els últims anys, s'ha passat des dels 93.636 de 2010 fins als 10.644 de 2001, també màxim i mínim en aquest període.

Subhastes desertes

A més, durant l'any 2011, els secretaris judicials, encarregats de dirigir aquests processos van celebrar 75.000 subhastes judicials a tot Espanya, la majoria d'elles desertes, i en què la finca se l'ha adjudicat la mateixa entitat financera concessionària de la hipoteca.

A la vista d'aquestes xifres, el col · lectiu, a través de l'informe El secretari judicial en Xifres que ha lliurat la setmana passada al ministre Ruiz-Gallardón, sol · liciten noves reformes que garanteixin l'augment de les facultats de qualificació i assessorament jurídic, de notaris autoritzants i de registradors de la Propietat en el tràmit d'inscripció hipotecària.

També, reclamen la utilització de criteris fiables de taxació pericial de les finques, reforçant la independència de les societats de taxació, l'aprovació de codis de conducta obligatoris, de transparència, informació, ofertes vinculants i protecció dels deutors hipotecaris, amb caràcter obligatori per les entitats financeres, i la contractació d'assegurances de cobertura del préstec hipotecari en cas d'impagament per causes de desocupació, o una altra situació de necessitat, dels deutors hipotecaris que garantissin períodes de carència en els pagaments.

El desequilibri econòmic entre els bancs i els ciutadans, deutors, i per això el procediment especial d'execució hipotecària regulat en la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC), s'ha de fer compatible amb la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, ja que "el consumidor, té molt limitades les possibilitats d'oposició enfront de l'execució i molt difícil la suspensió provisional de l'execució forçosa".

No obstant això, demanen que aquestes mesures s'introdueixin con compte per no trencar l'equilibri el jurídic, el registral, el processal i l'econòmic i financer, que ha funcionat bé durant molts anys.

Via: www.eleconomista.es // Xavier Gil Pecharromán