setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
La Justícia avala operacions milionàries d'empreses contra el criteri d'Hisenda
Escrit per Bufet Jordi Domingo   
dimarts, 19 de març de 2013 10:27
L'Audiència Nacional ha donat la raó a Santander, Hewlett-Packard, Thomsom Telecom i Beam-Domecq, empreses a les que Hisenda va tombar les deduccions de prop de 800 milions d'euros que van realitzar en diverses operacions. Considera que el Fisc es va extralimitar en el seu moment en les seves capacitats d'inspecció i que no ha motivat correctament les seves sancions, quan el Govern ha endurit moltes d'aquestes normes fiscals, el que tindrà efectes en futurs plets. En alguns d'aquests errors. Hisenda va intentar atacar operacions d'exercicis prescrits, extrem que els jutges deneguen.
Així, l'Audiència Nacional ha donat la raó a Santander en un recurs de 769.700.000 d'euros. La sentència anul · la diverses resolucions del TEAC sobre nombroses deduccions del fons de comerç, de plusvàlues i pèrdues, i eximeix Santander de pagar sancions de prop de 90 milions d'euros.

La major part dels 769.000.000 ve de la regularització de la base imposable derivada de la inversió vaig sentir el Banc de l'Estat de Sao Paulo, que va tenir una pèrdua neta per amortització i venda de 739.420.000 d'euro, i estava valorat per KPMG en més de10.000millones.

També hi ha deduccions molt quantioses per transmissió d'actius de Vodafone Regne Unit de més de 195 milions d'euros. L'any 2000, Banc Santander i Càntabra d'Inversions SA van canviar accions d'Airtel-que representaven una quantitat de capital superior al 5% - per altres de Vodafone-que suposaven una participació inferior al 5% - i, entre 2001 i 2002, van transmetre les accions de Vodafone rebudes obtenint unes plusvàlues que van acollir al règim del diferiment de l'impost sobre societats.

Així, Santander va diferir la tributació fins al moment de la venda de les accions de Vodafone, el que va ser qüestionat pel també llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.
A això se suma que la sentència analitza l'exempció de rendes procedents del seu sucursals alemanya i britànica, compres a Argentina, etc. L'Audiència ressalta la "escassíssima fonamentació de la resolució del TEAC", tribunal que depèn d'Hisenda. I, sobretot, avala la deduïbilitat del fons efe comerç pagat en l'adquisició de participacions en AKB Holding, entitat alemanya no resident.

A més, l'Audiència Nacional ha fallat a favor de Hewlett-Packard a un contenciós sobre deduïbilitat de despeses financeres de 6,7 milions. El Tribunal estableix que la Inspecció no pot qüestionar mitjançant un expedient de frau de llei despeses financeres procedents d'operacions intragrup (adquisicions palanquejades) de períodes ja prescrit »en el moment d'inici del procediment d'inspecció. El procediment inspector es va tramitar íntegrament sota la vigència de la Llei general tributària de2003, que permet a les empreses acreditar la procedència de deduccions de despeses financeres, R + D o pèrdues d'exercicis ja prescrits, possibilitat que han utilitzat les companyies però que Hisenda intenta tombar.

La sentència entén que només seria admissible la declaració de frau de llei si concorren actes posteriors a la celebració dels negocis jurídics que en si mateixos puguen constituir el nucli de la concurrència del frau de llei. Sobre aquest aspecte, Maximino Linares, soci de procediment Tributari de Emst & Young Advocats, destaca que l'Audiència "no considera un factor determinant la tributació de l'empresa com dominant del grup consolidat, per fer residir-hi, de manera exclusiva o almenys preponderant, el frau de llei.

Alhora, un altre error de l'Audiència avala les deduccions de Thomsom Telecom per R + D de més de 218.000euros. La sentència destaca que Hisenda no pot "alterar la base imposable d'un exercici prescrit".

Finalment, l'Audiència també valida la compensació de bases negatives de Beam-Domecq de 4,8 milions ja prescrites que Hisenda va intentar atacar. La sentència conclou que la tesi del Fisc "altera absoluta i substancialment el règim jurídic de la prescripció", contra la "seguretat jurídica".

Per la seva banda, Jorge Sarro, soci de Rousaud Costas Duran i inspector d'Hisenda en excedència, destaca que "amb aquestes sentències, l'Audiència recorda a la Inspecció que les seves facultats de comprovació no són il · limitades i han de restringir al termini legal de prescripció".
Via: www.expansion.com // Mercedes Serraller