setGenerator(''); ?>
Rbla. Catalunya 36, ppal.
08007 Barcelona

Tel. (34) 934 882 788
Fax. (34) 934 880 740
Els jutges podran paralitzar en deu dies un desnonament si aprecien abusos
Written by Bufet Jordi Domingo   
Wednesday, 27 March 2013 11:32
There are no translations available.

El Govern ha pres nota de la sentència del Tribunal de Luxemburg i el partit que el sustenta en el poder, el PP, ha inclòs en les esmenes a la normativa hipotecària donar poder al jutge per paralitzar un desnonament en el cas que s'apreciï que hi ha hagut clàusules abusives.
En el text, presentat ahir al Congrés, s'especifica que en aquest supòsit el tribunal "donarà audiència per cinc dies a les parts" i "acordar el procedent en el termini dels cinc dies següents". Una vegada ferma la interlocutòria de denegació de l'execució, el banc només podrà fer valer els seus drets en el procés ordinari.
 
Els afectats podran reclamar la paralització del desnonament per tres causes ja existents (cancel · lació de la hipoteca o de la garantia, o existència d'errors en la determinació de la quantitat exigible), una quarta que pot al · legar.
Entre les propostes que realitza el Govern es troba també el poder atorga als notaris a paralitzar un desnonament en els processos extrajudicials, en una subhasta d'un pis.

Ampliació de llindars

Hi ha més novetats. L'Executiu pretén esmorteir l'impacte social dels casos més dramàtics i ampliarà els llindars per evitar desnonaments en casos de vulnerabilitat econòmica. En primer lloc inclou als avaladors, és a dir, a familiars, sempre que es compleixin les mateixes condicions d'exclusió social incloses en el Codi de Bones Pràctiques.
 

També s'eleva a 4 vegades l'Iprem (25.560 euros) per si algun dels membres familiars tingui una discapacitat superior al 33 per cent o sigui dependent. La normativa que haurà de ser aprovada també estableix límits als interessos de demora en cas d'impagament. Fins ara aquestes taxes s'han considerat abusives, arribant a ser de mitjana del 20 per cent. El Govern vol acabar amb aquests interessos tan elevats. S'estableix un màxim de tres vegades l'interès legal dels diners (actualment en el 4 per cent). És a dir, no podrà arribar al 12 per cent. Però el Ministeri d'Economia posarà límit a les quantitats que el banc pot cobrar al deutor insolvent. A partir de l'entrada en vigor dels canvis normatius la taxa de demora s'aplicarà únicament sobre l'import no pagat. Fins ara s'establia el saldo total de la hipoteca des de la seva constitució. Per tant, per aquest concepte es rebaixa considerablement els deutes. Les propostes que va presentar ahir forma part de les esmenes a la proposició de llei de la iniciativa legislativa popular (ILP) per aplicar la dació en pagament, arribada fa uns mesos al Congrés.

Clàusula sòl

En les mateixes es fixa, a més, que la diferència màxima de les clàusules sòl i sostre pel que fa al tipus d'interès en el moment de la signatura de la hipoteca serà del 40 per cent, "a efectes d'aclarir la completa transparència en els contractes subscrits amb clàusules sòl i/o sostre, i sense perjudici de la legalitat de les clàusules subscrites amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei ".
Via: www.eleconomista.com