TANCAR


Contractació i règim legal
Compra i venda Opcions de compra i/o venda Permutes i cessions de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura
Arrendaments aliens a les legislacions especials arrendatícies Arrendaments rústics Donacions
Rendes vitalícies Usdefruits Pignoracions
Hipoteques Aval / Fiança Préstecs
Dipòsit Fidúcies Reconeixements de deute
Representació i mandat Comunitats de béns Societats civils
Rescissió per lesió Propietats especials Drets d’accessió
Divisió cosa comú Dació en pagament i per a pagament Delimitació i fitació
Crèdits refaccionaris Danys i perjudicis Responsabilitat contractual
Responsabilitat extracontractual Responsabilitat decenal Vicis ocults
Tempteig i retracte Evicció i sanejament Accions possessòries
Acció pauliana